Общи условия на игра с награда бебешка количка Hauck Vision X 2в1

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК/ИНСТАГРАМ ИГРА С НАГРАДА БЕБЕШКА КОЛИЧКА HAUCK VISION X 2в1, ПРОВЕЖДАНА ОТ RAYA TOYS ЗА ПЕРИОДА ОТ 25.01.2023 до 01.02.2023 г. 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Фейсбук/Инстаграм играта с награда бебешка количка Hauck Vision X 2в1, наричана по-долу „Играта“ е „Раяленд” ООД, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175247923 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 255, уебсайт www.rayatoys.com.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

2. Периодът на Играта, в който участник може да изпълни условията за участие, е от 25.01.2023 до 01.02.2023 г.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

3. Играта се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което изпълни условията, посочени в публикацията, предназначена за Играта на официалната Facebook страница на Организатора: www.facebook.com/rayatoys.official, или на официалната Инстаграм страница на Организатора: https://www.instagram.com/rayatoys/

V. ПОДАРЪК ОТ ИГРАТА

5. Всеки участник, изпълнил условията на Играта, участва в теглене за спечелване на един брой бебешка количка Hauck Vision X 2в1 в една от посочените цветови комбинации в публикацията на Играта.

6. Печелившият ще бъде избран на случен принцип на 03.02.2023 г. (петък).

7. Името на печелившия ще бъде обявено и публично разгласено в същия ден във Facebook и Инстаграм страницата. С печелившия ще бъдат уточнени детайли за получаването на наградата чрез лично съобщение във фейсбук или инстаграм.

8. Наградата ще бъде изпратена с куриерска фирма Лео Експрес или Европът до адрес, посочен от печелившия.

9. В случай че печелившият участник не приеме да получи наградата си в рамките на 5 работни дни от официалното обявяване на печелившия, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.

10. Наградата не може да бъде заменена за паричната ѝ стойност.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

11. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Web страницата, Facebook и Инстаграм страницата на Организатора, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

12. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

12.1. Организаторът обработва личните данни на участника на база неговото изрично съгласие, изразено чрез публикуването на коментари под публикацията на Играта във фейсбук или инстаграм. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора. В случай че участникът пожелае това, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи награда.

13. За целите на провеждането на Играта, определянето на печелившият участник и връчването на наградите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • всички Участници: профилно име на акаунт във фейсбук или инстаграм;
  • печеливш: Име и фамилия, телефон, населено място и точен адрес за доставка.

14. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившият участник, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на наградата.

15. Организаторът ще обработва и съхранява имената, фамилиите, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившият участник в срок до 365 /триста шестдесет и пет/ дни след приключване на Играта, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, които участниците са публикували лично на публикации на Facebook страницата на Организатора ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

16. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставени от публичността на Facebook профилите на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

17. Всеки участник в Играта има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Организатора:

17.1 да получи достъп до личните си данни, които Организаторът обработва, и да получи копие от тях;

17.2 да поиска корекция в личните си данни, ако е установил непълнота или неточност в тях;

17.3 да поиска данните му да бъдат заличени, когато са налице условията за това;

17.4 да изиска обработката на личните му данни да бъде ограничена в определените от закона случаи;

17.5 да упражни правото си на преносимост на данните и да поиска данните му да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат;

18. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Раяленд“ ООД на следния адрес: www.rayatoys.com/terms

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

19. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на Играта.

21. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно публикувана на Facebook страницата на Организатора на адрес www.facebook.com/Rayatoys.official

22. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта, който не е надлежно описан в Общите условия, се решава по взаимна уговорка при спазване на добрия тон на двете страни.