Facebook игра „Удобство и сигурност на 360° със Cybex и Рая Тойс!"

Хей, здравей!

Искаш ли да се включиш в нашата най-нова Facebook игра „Удобство и сигурност на 360° със Cybex и Рая Тойс!“?

 Да?

Страхотно!

Приготвили сме една прекрасна награда, с която всяко бебе ще се вози удобно и сигурно в кола.

 

Как да участваш ли? Ето ги условията:

-         Да станеш фен/харесаш страницата на Raya Toys във Facebook

-         Да харесаш публикацията на играта

-         Да отговориш на следния въпрос с коментар под публикацията за играта в нашата Facebook страница:

           Кой модел столче за кола на Cybex се върти на 360° ?

            - Pallas S fix

            - Cloud Z

            - Sirona S

 На 11.03.2019 г. ще изтеглим победителя, който ще спечели Стол за кола Cybex Aton Blue Moon 514103005 от RayaToys.com

 Пълните условия на играта може да прочетете тук:

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА "Удобство и сигурност на 360° със Cybex и Рая Тойс!"

 

1.        Организатор на играта

Фейсбук игра "Удобство и сигурност на 360° със Cybex и Рая Тойс!" (наричана по-долу „Играта“) се организира от “Раяленд ООД”, ЕИК: 175247923, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител 39, (наричана по-долу Организатор). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, които ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Фейсбук страница  https://www.facebook.com/rayatoys.official

Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди.

 

2.        Период на провеждане на играта

Играта се провежда за периода от 01.03.2019 г. (1-ви март 2019) до 10.03.2019 г. (10-ти март 2019) включително. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на Фейсбук страница https://www.facebook.com/rayatoys.official/

 

3.        Териториален обхват на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

 

4.        Право на участие

Право на участие в игрите на Фейсбук страницата на Играта има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република България, навършило 18 години.

 

5.        Механизъм

5.1.  Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да:

-       Хареса публикацията на играта  “Удобство и сигурност на 360° със Cybex и Рая Тойс!”

-       Хареса страницата на Raya Toys https://www.facebook.com/rayatoys.official/ 

-       Напише под поста на фейсбук играта коментар с правилния отговор.

5.2.  Всички, изпълнили условията фейсбук потребители, имат равни шансове за участие в жребия за наградите. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие. В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, наградата може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Раяленд ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Всички лица ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

5.3. Участието в играта “Удобство и сигурност на 360° със Cybex и Рая Тойс!” не е обвързано с покупка.

5.4. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите. 

 

6.        Награди в Играта

6.1      След приключване на срока на обявената игра, на 11.03.2019 г. ще бъде изтеглен 1 (един) участник, който е изпълнил условията на играта, и ще спечели:

Стол за кола Cybex Aton Blue Moon 514103005 на стойност 239 лева с ДДС. 

6.2      Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 11.03.2019 г. (11-ти март 2019) на фейсбук страницата на Raya Toys -https://www.facebook.com/rayatoys.official/. Организаторът уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта в коментар на поста към играта на Фейсбук страницата с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите

6.3      Печелившият ще бъде избран на случаен принцип чрез томбола между участниците, дали правилен отговор на зададения въпрос. Томболата ще се извърши с помощта на специализиран софтуер.

 Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

6.4. Печелившият участник трябва да потърси своята награда, като ни изпрати отговор на лично съобщение или ни се обади на посочения в страницата ни телефон за контакт 089 998 9540. Ако спечелилият не потърси наградата до ( 7 дни), това се приема за отказ от нея. При тези условия тя ще бъде предоставена на резервно изтеглен печеливш.

 

7. Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания Раяленд ООД. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

 

8. Други условия

8.1. Организаторът на играта не носи отговорност за забавени или недоставени награди по вина на куриерската фирма.

8.2. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.3. Организаторът си запазва правото да променя условията или да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. 

8.4. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

8.5. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

8.6. Организаторът не поема никакви други ангажиметни към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на организатора от тези, описани в тези условия.