Общи условия на играта "Raya Toys подкрепя младите семейства"

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „RAYA TOYS ПОДКРЕПЯ МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „,РАЯЛЕНД” ООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.11.2020 г. ДО 30.11.2020 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор Фейсбук играта „Raya Toys подкрепя младите семейства“, наричана по-долу „Играта“ е „Раяленд” ООД, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175247923 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 255, уебсайт www.rayatoys.com.

2. Решението на „Раяленд“ ООД за провеждане на тегленето с награди съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Организатора.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

3. Периодът на Играта, в който участник може да изпълни условията за участие, е от 01.11.2020 г до 30.11.2020 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 29. Условията за участие предполагат приемане и обвързване с Общите условия на Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което изпълни условията, посочени в публикацията, предназначена за Играта на официалната Facebook страница на Организатора: www.facebook.com/rayatoys.official, наричана по-долу Facebook страницата, и/или официалната Web страница на Организатора: www.rayatoys.com, наричана по-долу Web страницата, и е попълнило коректно формуляра, предназначен за Играта на официалната Web страница на Организатора: www.rayatoys.com, наричан по-долу Формуляра, в периода 01.11.2020 г до 30.11.2020 г.

6. Коректно попълване на формуляра се счита тогава, когато всички зададени от Организатора полета са попълнени, в това число всички отметки за съгласия - с Общите условия на Организатора, ОРЗД /GDPR/, фото и видео заснемане, mолитиките за обработване на лични данни.

7. Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България. Всеки Участник има право на 1 /едно/ попълване на Формуляра. Всяко последващо попълване на Формуляра дисквалифицира Участника от участие в Играта.

V. ПОДАРЪЦИ ОТ ИГРАТА

8. Всеки участник, изпълнил условията на Играта, участва в теглене за спечелване на един брой от следните наградни пакети:

8.1. Пакет за посрещане на бебе – 5 броя. Един пакет включва:

 • бебешка количка;
 • бебешка кошара;
 • вана;
 • комплект бебешки дрешки;
 • шишета за хранене;
 • аксесоари за хранене и хигиена;
 • подложка за преповиване;
 • нощна лампа.

8.2. Пакет с артикули за бебето и майката - 25 броя.

9. Печелившите ще бъдат избрани на случен принцип на 04.12.2020 г. (петък).

10. На 04.12.2020 г. ще се проведе теглене за наградите, на което ще бъдат изтеглени 30 /тридесет/ от участниците, взели участие в Играта, като всеки печеливш ще спечели само по 1 /един/ брой от горепосочените наградни пакети.

11. Имената на печелившите, посочени при участието в Играта, ще бъдат обявени и публично разгласени в същия ден във Facebook страницата.

12. Всеки от участниците може да спечели само по една от горепосочените наградни пакети.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящото теглене награди.

14. Наградите се получават при следните условия:

14.1. Победители, посочили във Формуляра, постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване в София, Варна или Търговище, получават наградите си лично в посочени от Организатора търговски обект – магазин от веригата “Raya Toys” и ден от седмицата.

14.2. Победители, посочили във Формуляра, постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване извън София, Варна или Търговище, получават наградите си с куриер в срок до 5 /пет/ работни дни за сметка на Организатора.

14.3. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта, а наградите се изпращат на адреса, предоставен от съответния спечелил.

15. При получаване на наградата печелившите се фото и видео заснемат, а снимки и видеоклипове с тях се публикуват в Web страницата и Facebook страницата на Организатора, съгласно т.6.

16. В случай че спечелил участник не приеме да получи наградата си в рамките на 5 работни дни от официалното обявяване на печелившите участници, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.

17. Организаторът не носи отговорност за предоставяне или съхраняване на награда на участник, който не е предоставил адрес за доставка на наградата чрез попълване на формуляра в горепосочения срок. В случай че на посочения от спечелилия участник адрес няма лице, което да приеме спечелената награда, съответната награда ще се съхранява в централния офис на Организатора, посочен по-горе в настоящите общи условия. В този случай спечелилият участник ще има възможност да се свърже с Организатора в срок от 5 работни дни от деня, на който не е бил намерен, за да потвърди ден и час, в който ще бъде на разположение, за да я приеме. В случай че спечелилият участник не направи това съгласно посочените условия или при повторното изпращане на наградата на посочения от него адрес отново не бъде намерено лице, което да я приеме, той губи право си да я получи.

18. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

19. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на кампанията на Web страницата и Facebook страницата на Организатора, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

20. Печелившите в Играта могат да бъдат помолени да участват в последващи промоционални събития и публикации в медиите.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

21. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в тегленето за наградите при нарушаване на което и да било от условия за провеждането му или при опит за получаване на награда чрез измама.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

22. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

22.1. Организаторът обработва личните данни на участника на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора. В случай че участникът пожелае това, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи награда.

22.2. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи официално искане за това. Участникът има право на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

23. За целите на провеждането на Играта, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците с цел връчване на наградите им:

 • име и фамилия;
 • адрес;
 • и-мейл адрес за официална комуникация;
 • телефон за контакт.

24. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди, в случай, че Участникът отговаря на условията на т.14.2.

25. Организаторът ще обработва и съхранява имената, фамилиите, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни след приключване на Играта, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, които участниците са публикували лично на публикации на Facebook страницата на Организатора ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

26. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставени от публичността на Facebook профилите на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

27. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Раяленд“ ООД на следния адрес: www.rayatoys.com/terms

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

28. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на Играта.

30. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно публикувана на Facebook страницата на Организатора на адрес www.facebook.com/Rayatoys.official

31. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта, който не е надлежно описан в Общите условия, се решава по взаимна уговорка при спазване на добрия тон на двете страни.